Close

Bent u op zoek naar laagdrempelige, hooggekwalificeerde hulp bij psychische klachten?

In mijn praktijk, gevestigd in Amsterdam Zuid, bied ik psychotherapie aan voor diverse psychologische problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, maar ook problemen op het gebied van zelfbeeld of in de relaties met anderen. U kunt bij mij terecht voor een traject binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) – een korte behandeling voor lichte tot matige, niet complexe psychische problemen – of binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) – langer durende en specialistische behandeling in geval van ernstiger of complexe psychische aandoeningen. Ook bied ik de mogelijkheid tot psychodiagnostische onderzoeken.

Sanne Oomens
Klinisch psycholoog


Title

Over mij

Sinds mijn afstuderen als psycholoog in 2007 ben ik werkzaam in de GGZ. Binnen verschillende instellingen in Amsterdam heb ik ruime ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van uiteenlopende problematiek. Ik ben in die jaren verder opgeleid tot klinisch psycholoog/psychotherapeut en heb registraties behaald als cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. 

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van angst- en stemmingsklachten, perfectionisme, zelfbeeld, emotieregulatie, hechting en problemen in de interactie met anderen. Ook heb ik ervaring in het werken met ADHD en autismespectrumproblematiek. Hoewel een behandeling meestal gericht is op het verminderen van symptomen, zal ik deze altijd bekijken tegen de achtergrond van uw unieke levensverhaal en persoonlijke kenmerken. Meer begrip van uzelf en van hoe uw (vroege) leerervaringen en uw omgeving u mede gevormd hebben, leidt vaak al tot een gevoel van meer regie over uw eigen leven.
Ik ben nieuwsgierig naar uw verhaal en mijn houding kenmerkt zich door openheid en transparantie.

Ik ben geregistreerd in het BIG register als klinisch psycholoog onder nummer 39912707425 en als psychotherapeut onder nummer 59912707416.
Daarnaast ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut (VGCt) en senior schematherapeut (VSt). Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVGzP en LVVP.

Aanbod

U kunt bij mij terecht met de volgende klachten:

 • Stemmingsklachten (somberheid, verlies van interesse en plezier)
 • Angst- en spanningsklachten (fobieën, dwangklachten, paniek, overmatig piekeren)
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Overmatig perfectionisme
 • Emotieregulatieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Identiteitsproblematiek
 • Aandacht- en concentratieproblemen (ADHD)
 • Studie-/werkproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Moeite met rouwverwerking
 • Interpersoonlijke problemen (angst/onzekerheid in sociale situaties, subassertiviteit, terugkerende conflicten, moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen/relaties, moeite met intimiteit/verbondenheid)

Theoretische kaders van waaruit ik werk zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), schemagerichte therapie (SFT), psychodynamische therapie (PDT) en mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Wat ik niet behandel:

 • Ernstige suïcidaliteit
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Psychose (wanen en hallucinaties)

Psychodiagnostiek

Ook kunnen er vragen zijn vanuit de verwijzer of misschien vanuit u zelf over wat er aan de hand is en wat aangrijpingspunten zouden kunnen zijn voor een behandeling. Dan kan een psychodiagnostisch onderzoek uitkomst bieden. Middels zo’n onderzoek kan meer zicht ontstaan op de aard en de ernst van de problematiek, hoe klachten met elkaar samenhangen of in stand gehouden worden en hoe deze begrepen kunnen worden tegen de achtergrond van uw persoonlijkheid. 
Tevens kan onderzoek gedaan worden naar de eventuele aanwezigheid van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme. 

Werkwijze

Intake

Na aanmelding vindt een vrijblijvende kennismaking/screening plaats, ofwel telefonisch ofwel op de praktijk. In dit gesprek bekijken we of u bij mijn praktijk aan het juiste adres bent. Als we beiden vinden dat dat het geval is, kunnen we een intakegesprek inplannen. Meestal is één gesprek voldoende, soms is er een uitgebreidere intake nodig. Op basis van de intake zal (mits daar sprake van is) een diagnose gesteld worden. Deze wordt altijd met u besproken.

Behandelplan

Bij aanvang van elk behandeltraject wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Hierin leggen we vast welke doelen we aan het einde van het traject behaald willen hebben en met welke aanpak. Het behandelproces wordt op gezette tijden geëvalueerd.

Doorverwijzing

Als ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden, dan zal ik dat met u bespreken en zal ik u zo goed mogelijk doorverwijzen. 

Communicatie aan derden

Ik heb geheimhoudingsplicht en mag zonder uw expliciete toestemming geen informatie verstrekken aan derden over uw diagnose of behandeling. 

Het kan in sommige situaties in het belang zijn van uw behandeling als ik overleg met de huisarts of bijvoorbeeld een eerdere behandelaar. Hiervoor zal ik dan altijd uw expliciete en bij voorkeur schriftelijke toestemming vragen. Voor meer informatie over de geheimhoudingsplicht klikt u hier.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) eenzelfde en strengere privacywetgeving geldt. Ook ik ben hier in mijn praktijk aan gebonden. Voor meer informatie over uw privacy klikt u hier

Klachten

Tijdens de behandeling zal ik u op gezette tijden vragen om uw mening over de voortgang van de therapie. Het staat u echter uiteraard ten alle tijden vrij om het aan te geven wanneer iets niet naar wens verloopt. Mijn streven is dan altijd om er samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van de LVVP (klik hier).

Vergoeding

Contractvrij

Om voldoende vrijheid te behouden om de in mijn ogen best passende zorg (op maat) te kunnen bieden, heb ik besloten geen contracten af te sluiten met verzekeraars. Voor u als client betekent dat dat u zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de uiteindelijke factuur bij uw verzekeraar. Voor meer informatie over contractvrije zorg klikt u hier.

Vergoeding vanuit polis

In principe heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische zorg, enkele uitzonderingen daargelaten. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en seksuele disfuncties worden niet (meer) vergoed. Mocht u toch behandeling willen voor één van deze klachten zult u de behandeling zelf moeten bekostigen.

De mate van vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Ik adviseer dan ook om u voorafgaande aan een behandeling goed te laten informeren over de voor u geldende voorwaarden vanuit uw polis. Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar klikt u hier.

Indien u een restitutiepolis heeft wordt uw behandeling nagenoeg altijd voor 100% vergoed. Heeft u een in naturapolis vergoedt de verzekeraar een percentage tussen de 51% en 90%. Het overige deel moet u dus zelf betalen. Ik werk gewoonlijk met een voorschot van €90,- per sessie en breng deze maandelijks in rekening. Dit bedrag krijgt u dus volledig of deels terug van uw verzekeraar na het indienen van de eindfactuur. 

Tarieven Generalistische Basis GGZ

In de GBGGZ wordt uw behandeling geregistreerd in één van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde trajecten. De trajecten zijn onderverdeeld in kort, middel en intensief en op basis van de ernst van de klachten wordt tijdens de intake bepaald welk traject van toepassing is.
Binnen een behandeltraject worden zowel alle directe als indirecte minuten geregistreerd. Onder directe tijd vallen de gesprekken zelf (60 minuten voor intake, 45 minuten voor behandelgesprekken en eventuele (behandelinhoudelijke) telefoongesprekken), onder indirecte tijd valt de verslaglegging of bijvoorbeeld een brief aan de huisarts.

Behandeltrajecten die in 2020 zijn gestart worden nog volgens de tarieven van 2020 gefactureerd. De tarieven van 2021 zijn als volgt:

TrajectAantal gesprekkenMaximumtarief NZa
Kort (294 minuten)1 – 4€522,13
Middel (495 minuten)5 – 7€885,01
Intensief (750 minuten)8 – 12€1434,96
Onvolledig behandeltraject1 – 2€288,04

Onvolledig behandeltraject

Indien na de intake door één van beide partijen wordt besloten geen behandeltraject te starten worden de kosten voor het intakegesprek in rekening gebracht onder de noemer ‘onvolledig behandeltraject’ (€288,04).

Tarieven Specialistische GGZ

Psychotherapie in de SGGZ wordt (afhankelijk van uw polis deels of volledig) vergoed vanuit de basisverzekering als er een diagnose wordt gesteld en een diagnose behandel combinatie (DBC) wordt geopend. In deze DBC worden, net als in de GBGGZ, zowel de directe als de indirecte minuten geregistreerd. Ook voor de SGGZ heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vastgesteld. Klik hier voor deze tarieven (zie Bijlage 1).

Onverzekerde zorg

Sommige mensen komen niet in aanmerking voor vergoede zorg (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een niet vergoede diagnose) of willen de kosten van hun behandeling om uiteenlopende redenen zelf betalen. U kunt dan ook komen zonder verwijzing van uw huisarts. Er is dan sprake van ‘een onverzekerd product’ (OVP) en u dient de kosten hiervoor zelf te dragen. Het door de NZa vastgestelde tarief dat hiervoor per consult in rekening wordt gebracht is €114,41.

Niet doorgaan afspraak

Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren of in het geheel niet wordt afgezegd wordt €50 in rekening gebracht, ongeacht de reden. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en zult u zelf moeten betalen.

Informatie aan bedrijfsarts

Voor het verstrekken van informatie aan een bedrijfsarts, verzekerings-arts of CBR wordt €89,65 in rekening gebracht.

Contact

Oomens Psychotherapie
Jacob Marisstraat 1HS
1058HW Amsterdam
tel.: 06 39 59 78 51
info@oomenspsychotherapie.nl

AGB code praktijk: 94064834
AGB code behandelaar: 94015390
KVK nummer: 75163950


Het kwaliteitsstatuut van de praktijk
vindt u hier.

Bereikbaarheid

Werkdagen

Vooralsnog ben ik alleen op de donderdag aanwezig op de praktijk. De overige dagen werk ik elders.

Telefonische bereikbaarheid

In verband met gesprekken ben ik telefonisch niet altijd bereikbaar, maar indien u een bericht achterlaat zal ik mijn best doen u zo snel mogelijk te antwoorden. 

Mail

Het best bereikbaar ben ik per mail. Ook op de dagen dat ik niet in de praktijk werkzaam ben, zal ik deze regelmatig checken. Buiten kantoor-uren ben ik niet bereikbaar.

Wachttijden

Op dit moment heb ik geen plek voor het starten van nieuwe behandelingen. Ik werk niet met een wachtlijst. 

(update: 01-02-2021)

Aanmelden

Om u aan te melden voor een vrijblijvende kennismaking kunt u onderstaand contactformulier invullen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.